PodcastStudio.nl Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
PodcastStudio.nl
Zandvoortstraat 106
1976 BN IJmuiden
e-mail: info@podcaststudio.nl
www.podcaststudio.nl

Op al onze transacties zijn de voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 70923698

1 ALGEMEEN
1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend
beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 AANBIEDINGEN
2.1 Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend, gedurende een maximale periode van 1 maand.

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden.

2.3 Wij behouden ons het recht voor constructie-, maat- en materiaalwijzigingen ten opzichte van de in onze catalogi en andere drukwerken vervatte gegevens en afbeeldingen in de te leveren goederen aan te brengen.

2.4 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order, tenzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod en de wederpartij kenbaar maakt dit aanbod te aanvaarden.

3 OVEREENKOMST
3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Terzake van het in artikel 3.1, 3.2 en 3.3 gestelde is onze administratie beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.

3.4 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.6 Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4 PRIJZEN
4.1 Tenzij ander vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van

4.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
– gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
– gebaseerd op levering af fabriek/magazijn;
– exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
– inclusief de kosten van (normale) verpakkingen, exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
– vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden.

4.3 In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. De wederpartij is in dat geval bevoegd de overeenkomst te annuleren.

4.4 PodcastStudio.nl doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk aan te geven, maar geeft geen garanties voor de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

5 LEVERING EN LEVERTIJD
5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf.

5.2 De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend.

5.3 Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij kan na herhaalde levertijdsoverschrijding ons schriftelijk in gebreke stellen, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Hierna heeft de wederpartij het recht de overeenkomst (schriftelijk) te ontbinden, tenzij de oorzaak van de levertijdsoverschrijding niet aan ons is toe te rekenen.

5.3 Indien de wederpartij weigert, door haar bestelde en/of conform haar specifieke wensen bestelde en/of geproduceerde goederen af te nemen, is de wederpartij gehouden aan een schadevergoeding aan ons te voldoen ter hoogte van 25% van de netto-factuurwaarde van die goederen.

6 TRANSPORT/RISICO
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.

7 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
7.1 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “niet toerekenbare tekortkoming” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

7.2 Indien zich een overmachtssituatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

7.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

7.4 Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreed nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

8.2  Behoudens elders in dit artikel gestelde, is schade veroorzaakt door ons aan de wederpartij (bedrijfsschade) te allen tijde beperkt tot de verzekerde som van onze aansprakelijkheidsverzekering.

8.3 Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

9 INTELLECTUELE EIGENDOM
9.1 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) inbreuken op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van derden bij de uitvoering van de opdracht. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken op (intellectuele) eigendomsrechten bij de uitvoering van de opdracht.

10 RECLAMES
10.1 Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde dienen alle reclames binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt 5 dagen na dagtekening.

10.2 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

10.3 Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

10.4 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

11 EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1 Alle door ons geleverde, en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende goederen, blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen wederpartij jegens ons verschuldigd is, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst(en), met inbegrip van rente en kosten ons eigendom.

11.2 Terzake van deze goederen verkrijgen wij bezitloos pandrecht, waartoe wederpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent, en wel voor de waarde der alsdan (nog) openstaande vorderingen.

11.3 De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch deze mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

11.4 Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij verplicht zich hiertoe zijn medewerking te verlenen.

12 BETALING
12.1 Betaling dient direct bij (af)levering te geschieden of direct via storting of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betaling dag aangemerkt.

12.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

12.3 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd:
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der Wet of van condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst door schriftelijke aanzegging te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond (na ingebrekestelling) in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten schaden en interesten.

12.4 Vanaf het moment dat de betalingstermijn verstreken is, zonder dat het verschuldigde voldaan is, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

12.5 Wij zijn gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 100% te verlangen.

13 RENTE EN KOSTEN
13.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 9% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde

14 TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. (Weens Koopverdrag)

14.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is (ver)bindend.

Ingeval van strijdigheid met de wet van een of meer clausules van deze voorwaarden blijven de overige clausules van deze voorwaarden onverkort geldig.

14.3 Terzake van de uitleg van Internationale handelstermen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van

15 GESCHILLEN
15.1 Alle geschillen, voor zover niet minnelijk te schikken, worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Burgerlijke Rechter in onze vestigingsplaats, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.